Uczestnikami projektu Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych  będą 44 osoby (w tym 26 kobiet i 18 mężczyzn) z woj. dolnośląskiego, z subregionów legnicko-głogowskiego (22 osoby) i wrocławskiego (22 osoby), zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: m. Legnica, głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim, polkowickim, milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim, wrocławskim, m. Wrocław, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. wiek 18-29 lat
  2. osoba bierna zawodowo lub osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy
  3. osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy:, tj:
  • była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.,
  • prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r.,
  • do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy.

 

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji otrzymają osoby:

  • zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Głogów, Legnica, Oleśnica, Oława, Polkowice – 6 pkt.,
  • kobiety – 5 pkt.,
  • posiadające min. jedno dziecko do 6 roku życia – 4 pkt.,
  • osoby z niepełnosprawnością – 3 pkt.

 

Dodatkowe punkty przyznawane będą dopiero na etapie wyłaniania uczestników projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób w poszczególnych subregionach, które zostaną zrekrutowane do projektu w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających w/w kryteria.

 

Dostępne formy wsparcia

1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.
2.  Wsparcie szkoleniowe
Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:
– działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
– księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS;
– reklama i inne działania promocyjne;
– inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
– sporządzanie biznesplanu i jego realizacja;
– negocjacje biznesowe;
– pozyskanie i obsługa klienta;
– radzenie sobie ze stresem i konfliktem;
– inne tematy wg potrzeb.
3. Wsparcie finansowe
– Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych biznesplanów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona przez minimum 12 miesięcy.
– Finansowe wsparcie pomostowe
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto, tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 

Wartość projektu: 2 056 589,90 zł

 

Grupa Wspierania Biznesu odpowiedzialna jest za rekrutację uczestników z następujących powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław.

 

W razie pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu:

email. rekrutacja@grupawspierania.pl

tel. 71 727 80 52

 

UWAGA! Nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu rozpocznie się 29 czerwca 2021 o godz. 0:01 i potrwa do 16 lipca 2021 do godz. 23:59.

UWAGA!
W związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych (w nawiązaniu do par. 7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu).

Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 20 lipca 2021, godz. 0:01,

Zakończenie dodatkowego naboru: 30 lipca 2021, godz. 23:59.

 

Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. wyłoni 25 Uczestników Projektu, spośród których 20 otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty należy złożyć w biurze projektu:

Wyspa Słodowa 7, budynek Concordia Design
50-266 Wrocław

Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

 

Harmonogram udzielania form wsparcia – sierpień

Harmonogram udzielania form wsparcia – wrzesień

Harmonogram udzielania form wsparcia – październik

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Lista załączników do regulaminu:

Biznesplan

Karta oceny formalnej biznesplanu

Standard oceny biznesplanów

Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis

Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne

Oświadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Wzór rozliczenia wsparcia pomostowego

Oświadczenie uczestnika projektu o braku podwójnego finansowania

Oświadczenie dotyczące wyboru jednej ze wskazanych form zabezpieczenia

Oświadczenie poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie

Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej

Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsparcia finansowego lub umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie uczestnika projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zaświadczenie pracodawcy

 

Lista załączników do Biznesplanu:

Załącznik a do Biznesplanu – potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej

Załącznik b do Biznesplanu – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik b do Biznesplanu – oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik c do Biznesplanu – formularz informacji niezbędnych do przyznania pomocy de minimis

Załącznik d do Biznesplanu – szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Załącznik f do Biznesplanu – oświadczenia

 

Lista załączników do umowy o udzielenie wsparcia finansowego:

Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o posiadanym numerze rachunku bankowego

Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego

Weksel

 

Lista załączników do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego:

Deklaracja wystawcy weksla in blanco

Deklaracja wekslowa poręczyciela wekslowego

Weksel